Klevant Groen kan vanaf heden ook energielabels en maatwerkadviezen voor de utiliteit leveren. Labels en adviezen worden opgesteld conform de BRL-9500. Een energielabel is een verplichting bij de bouw-, verkoop- of verhuur van een utiliteitsgebouw. Mocht het om een kantoorpand gaan, dan kan een maatwerkadvies worden geleverd, zodat u voor 2023 kunt voldoen aan uw verplichte label C of beter.

Tevens kan Klevant Groen uw bedrijf adviseren wanneer u dient te voldoen aan de informatieplicht, vanuit de Wet milieubeheer. Bedrijven die meer dan 25.000m3 aardgas of 50.000kWh elektriciteit verbruiken, zijn verplicht vóór 1 juli 2019 aan de informatieplicht te voldoen door via het eLoket te rapporteren aan het bevoegd gezag (de gemeente, omgevingsdienst of de provincie). Er moet aangegeven worden in welke mate is voldaan aan de energiebesparingsplicht, op basis van de erkende maatregelenlijsten (EML). Maatregelen die een terugverdientijd hebben van 5 jaar of minder moeten worden uitgevoerd.